Zadzwoń: 798 30 60 90
Zadzwoń: 798 30 60 90
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Flotis.pl

obowiązuje od dnia 1.10.2018 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Flotis.pl, składania zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Flotis.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Flotis.pl oraz składania zamówień na produkt niezbędne są:

a) komputer z dostępem do sieci Internet oraz najnowsza wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox),

b) konto poczty elektronicznej – e-mail.

3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego Flotis.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym również do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Flotis.pl.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Neptis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Flotis.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich lub w przypadku niekompatybilności Sklepu Internetowego Flotis.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Neptis – Neptis S.A. z siedzibą przy ulicy Perkuna 25 w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, Regon 300942514, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych.

Sklep Internetowy Flotis.pl – prowadzony przez spółkę Neptis S.A. sklep internetowy, pod domeną www.Flotis.pl.

Klient - każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednia ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym Flotis.pl.

Newsletter usługa dostarczania przez Neptis za wyraźną zgodą Użytkownika bezpłatnych , cyklicznych informacji na temat oferty Neptis, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

Regulamin - niniejszy regulamin.

§3 Informacje o produktach

1. Prezentowane informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym Flotis.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Podane na stronie Sklepu Internetowego Flotis.pl ceny produktów:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w polskich nowych złotych,

b) nie zawierają kosztów dostawy.

Całkowity koszt zamówienia prezentowany jest w podsumowaniu zamówienia, przed jego potwierdzeniem przez Klienta.

3. Neptis zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian cen produktów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone i potwierdzone przed datą zmiany ceny produktu.

§4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Flotis.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) dodać produkt/y do „koszyka”,

b) przejść do „kasy”,

c) uzupełnić niezbędne pola formularza zakupowego,

d) wybrać dostępny sposób dostawy oraz płatności,

e) zaakceptować niniejszy Regulamin.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Neptis oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Klienta zamówionego produktu.

4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Neptis zamówienia złożonego przez Klienta.

5. Zakup każdego produktu potwierdzony jest za pomocą faktury VAT przesyłanej przez Neptis do Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu zakupu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia zakupu.

6. Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 poz.1528) Klient akceptuje przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich korekt i duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie elektronicznej od wskazanego poniżej Wystawcy faktur:

Neptis S.A. ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań

7. Zakup produktu możliwy będzie m.in. przy pomocy karty płatniczej Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Eletronic oraz Maestro.

8. W przypadku dokonania zwrotu towaru dla zamówienia opłaconego kartą płatniczą, Klient otrzyma środki na rachunek karty płatniczej użytej do opłacenia zamówienia.

§5 Prace konserwacyjne

1. Neptis zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego Flotis.pl.

2. Neptis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, którego Klient używa w celu korzystania ze Sklepi Internetowego Flotis.pl

§6 Poufność danych

1. Neptis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą staranność w zakresie poufności informacji przekazywanych podczas procesu zakupu w Sklepie na stronie www.flotis.pl a także informacji o świadczonych na rzecz Klientów usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą.

2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Neptis, jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Klientom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Neptis.

3. Neptis zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Neptis.

2. W sprawie ochrony danych osobowych, Klient może skontaktować się z Neptis za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość
e-mail wysyłaną pod adres:
odo@neptis.pl.

3. Dane osobowe Klienta i jego pracowników korzystających ze Sklepu przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:

związanych z zawarciem Umowy kupna asortymentu dostępnego w Sklepie www.flotis.pl, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klienta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);

zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Neptis, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Klienta,

optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usługi, analizy finansowej Neptis, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

imię i nazwisko,

nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej,

adres korespondencyjny,

adres e-mail,

numer telefonu,

dane pracowników i współpracowników Klienta;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

obowiązywania Umowy zawartej z Neptis, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Neptis w związku z prowadzoną działalnością lub

obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Neptis, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Neptis zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

6. Neptis korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie:

obsługi prawnej,

obsługi informatycznej,

obsługi reklamowej i marketingowej,

utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej,

wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie zgody, Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do jej wycofania, cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj. niezbędnego do wykonania zadania realizowanego przez nas interesie publicznym bądź lub w ramach w władzy publicznej powierzonej Neptis (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) bądź niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Neptis lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nadto, możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku wyrażenia sprzeciwu, Neptis zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klienta istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub wtedy, gdy dane Klienta będą niezbędne Spółce do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.

10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 9 powyżej, konieczne jest zwrócenie się do Neptis z żądaniem, poprzez wysłanie go na następujący adres e-mail: odo@neptis.pl. Celem uzyskania pewności w zakresie posiadania przez osobę kierującą żądanie, uprawnienia do jego złożenia, Neptis jest uprawniony do uzyskania dodatkowych informacji pozwalających nam uwierzytelnić Klienta.

11. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

12. Neptis zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

13. Neptis nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

§8 Reklamacje

1. Neptis odpowiedzialna jest wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną gdzie za wadę fizyczną uznaje się niezgodność dostarczonego produktu z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty wydania mu danego produktu przez Neptis.

2. Neptis w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu umożliwienia Neptis rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupy tego produktu lub produktów z opisem reklamacji.

4. Reklamowany produkt Klient winien odesłać na adres Neptis.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, Neptis niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany lub usunięcia wady produktu albo obniżenia jego ceny, Neptis zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§9 Zmiana Regulaminu

1. Neptis ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie WWW o następującym adresie www.Flotis.pl.

2. Neptis poinformuje Klientów o wszelkich zmianach Regulaminu umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.Flotis.pl

3. Zmiany Regulaminu nie uprawniają Klientów do wypowiedzenia Umowy.

§10 Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów, nagłówki

1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.

2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Neptis.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl