Zadzwoń: 798 30 60 90
Zadzwoń: 798 30 60 90
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin usługi e-TOLL FLOTIS

Regulamin usługi „e-TOLL Flotis”

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi udostępniania danych o lokalizacji GPS z urządzeń-Lokalizatorów GPS należących do Usługobiorcy i zarejestrowanych w systemach lokalizacyjnych Neptis do serwerów Krajowej Administracji Skarbowej (dalej KAS) w celu elektronicznego naliczania opłat za przejazdy po sieci krajowych dróg płatnych objętych systemem e-TOLL, dalej jako „Usługa e-TOLL Flotis”.

 2. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Neptis, a Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci Usługi e-TOLL Flotis. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają znaczenie nadanie im w treści Regulaminu Usługi Flotis Europa.

 3. Neptis oświadcza, iż Krajowa Administracja Skarbowa wydała zgodę na przyłączenie systemu
  teleinformatycznego wybranych urządzeń oferowanych przez Neptis – aktualna lista na stronie www.etoll.gov.pl. Niniejsza zgoda podyktowana jest przeprowadzeniem przez Neptis testów integracyjnych, w sposób określony na podstawie art. 13i ust. 3f Ustawy o drogach publicznych, stwierdzających spełnienie wymogów technicznych, o których mowa w art. 13i ust. 3c Ustawy.

 4. Neptis nie pośredniczy w uiszczaniu opłat za przejazdy siecią płatnych dróg krajowych oraz nie uczestniczy w procesie rozliczania zobowiązań pomiędzy Usługobiorcą a KAS.

 5. Do prawidłowego korzystania z Usługi e-TOLL niezbędne jest:

  1. Posiadanie przez Usługobiorcę właściwie funkcjonującego Lokalizatora GPS zapewniającego poprawne przesyłanie informacji o lokalizacji GPS Lokalizatora do systemu teleinformatycznego Neptis.

  2. Właściwa aktywacja konta i usługi e-TOLL przez Usługobiorcę w systemie KAS umożliwiająca odbiór przez systemy KAS danych lokalizacyjnych z systemu Neptis.

 6. W ramach Usługi e-TOLL, Neptis zobowiązuje się świadczyć na rzecz Usługobiorcy następujące usługi:

  1. rejestracji Lokalizatorów GPS w usłudze e-TOLL.

  2. przekazania Usługobiorcy numerów biznesowych oraz kodów PIN niezbędnych do aktywowania usługi e-TOLL na stronie www.etoll.gov.pl.

  3. przekazywania do serwerów KAS danych o lokalizacji GPS otrzymanych z Lokalizatorów GPS zamontowanych w pojazdach Usługobiorcy.

 1. Neptis nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy ani jakiejkolwiek osoby trzeciej, jeśli świadczenie Usługi Flotis e-TOLL nie jest możliwe lub utrudnione m.in. z powodu:

  1. nieuprawnionej ingerencji Usługobiorcy lub osób trzecich w Lokalizator GPS,

  2. awarii Lokalizatorów GPS wywołanej niesprawnością lub wadami instalacji elektrycznej pojazdu, w którym Lokalizator GPS został zamontowany,

  3. niedostępności sieci GSM lub infrastruktury IT, w tym awarii i innych nieprawidłowości funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej lub infrastruktury serwerowej niezależnych od Neptis,

  4. gdy przyczyną braku świadczenia Usługi e-TOLL Flotis była siła wyższa. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Usługobiorcy i Neptis, które uniemożliwiają wykonanie Usługi, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec z dochowaniem należytej staranności.

 2. Neptis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści i szkód przez Usługobiorcę.

 3. Neptis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi e-TOLL Flotis w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, jak i za wszelkie szkody Usługobiorcy lub osób trzecich powstałe w związku z powyższymi działaniami Usługobiorcy. Wszelkie ewentualne opłaty, kary lub odszkodowania naliczone w ramach lub w związku z korzystaniem z systemu e-TOLL przez Krajową Administrację Skarbową, organy administracyjne lub sądownictwa administracyjnego obciążają Usługobiorcę.

 4. Zgodnie z zaleceniami KAS Neptis informuje, że w przypadku, gdy Lokalizator GPS przestanie nadawać współrzędne do systemu e-TOLL przez dłużej niż 15 minut, Usługobiorca zobowiązany jest zatrzymać się na najbliższym parkingu lub zjechać z płatnej drogi. W przeciwnym wypadku KAS może nałożyć na Usługobiorcę karę. W przypadku gdy urządzenie działa poprawnie, ale tylko straciło zasięg GSM, a próbki GPS zapisywane są w pamięci urządzenia zgodnie z wytycznymi KAS, Usługobiorca powinien w terminie wskazanym przez KAS w przekazać dane geolokalizacyjne do Krajowej Administracji Skarbowej wraz z brakującą opłatą za przejazd.

 5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.flotis.pl oraz w siedzibie Neptis.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia regulaminu usługi Flotis wiążące Usługobiorcę z Neptis w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl