Zadzwoń: 798 30 60 90
Zadzwoń: 798 30 60 90
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin usługi Flotis Europa 01.11.2020

Wersja do druku

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi Flotis (dalej: „Usługa”).

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Neptis – usługodawca, Neptis S.A. z siedzibą przy ulicy Perkuna 25 w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, Regon 300942514, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych

 2. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednia ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.flotis.pl

 4. Konto użytkownika - wydzielona tylko Usługobiorcy część Serwisu, zawierająca unikalny zbiór danych zebranych przez Neptis podczas korzystania z usługi Flotis, do której dostęp zabezpieczony jest loginem i hasłem.

 5. Aplikacja FlotisManager - aplikacja mobilna do pobrania na smartfony służąca do monitorowania pozycji Lokalizatora GPS. Dostępna na platformy Android i iOS.

 6. Lokalizator GPS – urządzenie Flotis z odbiornikiem GPS oraz preinstalowaną fabrycznie kartą SIM.

 7. Aktywacja Usługi – data dodania przez Neptis Lokalizatora GPS do Konta Użytkownika lecz nie wcześniej jak w dniu otrzymaniu przez Usługobiorcę Lokalizatora GPS i zaksięgowaniu wpłaty za Usługę.

 8. Roaming - usługa monitorowania Lokalizatora GPS na terenie następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 1. Każdy Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usługi ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

 2. Serwis internetowy oraz aplikacja FlotisManager oraz zawarte w nich treści, materiały i informacje, rozwiązania mapowe, układ prezentowanych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe czy bazy danych stanowią przedmiot praw wyłącznych Neptis lub jego partnerów biznesowych.

 3. Neptis zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie oraz Aplikacji FlotisManager materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Neptis lub osób trzecich. W ramach współpracy z różnymi partnerami Neptis może udostępniać w ramach Serwisu odnośniki do innych portali. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tych serwisów określają poszczególne regulaminy tych portali. Korzystanie z proponowanych serwisów wymaga zapoznania się i akceptacji poszczególnych regulaminów.

§ 2 Ogólne warunki korzystania z Usługi

 1. Neptis świadczy Usługę na zasadach określonych w Regulaminie. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Neptis a Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Przedmiotem Usługi jest zbieranie, gromadzenie i prezentacja danych o położeniu geograficznym Lokalizatora GPS.

 3. Usługa świadczona jest za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji FlotisManager, przy czym Aplikacja FlotisManager może prezentować dane w zakresie węższym niż Serwis, będący rozwiązaniem podstawowym.

 4. Usługobiorca ma dostęp do historii lokalizacji Lokalizatora GPS:

 1. przez okres 12 miesięcy w formie tabelarycznej dostępnej na Koncie użytkownika w zakładce prezentującej raporty szczegółowe z tras,

 2. przez okres 90 dni w formie graficznej tras na mapie, dostępnej na Koncie użytkownika oraz w Aplikacji FlotisManager.

 1. Neptis może modyfikować zakres oferowanych funkcji bez konieczności zmiany Regulaminu, przy czym zakres Usługi nie może być węższy od tego, oferowanego w dniu jej zakupu przez Usługobiorcę.

 2. Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 3 Warunki techniczne i ewentualne zagrożenia

 1. W celu korzystania z Usługi i współpracy z systemem teleinformatycznym Neptis należy spełnić następujące wymagania:

 1. prawidłowo, zgodnie z instrukcją zainstalowany w pojeździe, podłączony do źródła zasilania Lokalizator GPS;

 2. przeglądarka stron WWW – Chrome lub Mozilla Firefox, zaktualizowana do najnowszej wersji wraz z dostępem do internetu;

 3. fakultatywnie: telefon lub tablet z zainstalowaną Aplikacją FlotisManager i dostępem do internetu.

 1. Neptis zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się z zagrożeniami, wśród których można wymienić: zainstalowanie złośliwego oprogramowania na swoim urządzeniu, próby wyłudzenia poufnych informacji, czy włamanie do systemu teleinformatycznego. Aby uniknąć powyższych zagrożeń zaleca się zaopatrzenie urządzeń, wykorzystywanych w Usłudze w program antywirusowy, używanie jedynie programów od pewnych dostawców pobranych z dedykowanych danemu systemowi operacyjnemu sklepów, a także regularną zmianę haseł dostępu do Konta.

§ 4 Uruchomienie Usługi i dostęp

 1. Uruchomienie Usługi następuje najpóźniej w kolejnym, najbliższym dniu roboczym następującym po dniu skutecznego dokonania płatności za pomocą jednej z metod dostępnych w Serwisie.

 2. Login i hasło dostępowe do Konta użytkownika wysyłane są na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zakupowym.

 3. Po pierwszym zalogowaniu do Konta użytkownika, Usługobiorca zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Dopiero po tej czynności uzyska dostęp do Konta.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest zmienić hasło na własne podczas pierwszego logowania do Konta użytkownika oraz chronić je i nie udostępniać osobom trzecim.

 5. W przypadku resetowania ustawionego hasła do Konta użytkownika nowe zostanie wysłane przez Neptis na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w formularzu zakupu.

 6. Roaming może zostać uruchomiony tylko na Lokalizatorach GPS, które w momencie Aktywacji znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP). W przeciwnym wypadku Roaming aktywuje się dopiero po ponownym pojawieniu się Lokalizatora GPS na terenie RP.

 7. W przypadku, kiedy wprowadzone przez Usługobiorcę do formularza zakupu dane firmy okażą się nieprawidłowe Neptis zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z Aktywacją Usługi do momentu dostarczenia przez Usługobiorcę dokumentów rejestrowych firmy.

§ 5 Czas świadczenia Usługi

 1. Usługa świadczona jest przez czas określony, zgodny z okresem na jaki dokonana została płatność. Okres ten liczony jest od dnia, w którym Neptis aktywował Usługę.

 2. Usługobiorca zostanie powiadomiony przez Neptis o kończącym się okresie świadczenia Usługi najpóźniej na 5 dni przed jej zakończeniem.

 3. Świadczenie Usługi nie zostaje przedłużone automatycznie. W celu przedłużenia okresu korzystania z Usługi konieczne jest dokonanie płatności za kolejny okres za pośrednictwem Konta użytkownika.

§ 6 Opłaty

 1. Świadczenie Usługi może opierać o jedną z dostępnych taryf.

 2. Taryfy wraz z aktualnymi cenami dostępne są w Serwisie.

 3. Opłata za Usługę pobierana jest z góry na wybrany przez Usługobiorcę okres w odniesieniu do każdego posiadanego Lokalizatora GPS.

 4. Zmiany dotyczące opłat za Usługę będą obowiązywać aktualnych Usługobiorców nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji Lokalizatora GPS w Usłudze.

 5. Zmiany cen nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.

 6. Usługobiorca upoważnia Neptis do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy na adres e-mail wskazany w formularzu zakupowym.

§ 7 Zakończenie korzystania z Usługi

 1. Neptis ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi bez zwrotu całości lub części opłaty w następujących przypadkach:

 1. podejrzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa,

 2. podania w formularzu zakupowym błędnych lub nieaktualnych danych i ich nieuzupełnienia w terminie 7-dni od wezwania Neptis,

 3. wykorzystania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 1. Usługobiorca ma prawo do rozwiązania współpracy w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Neptis warunków świadczenia Usługi opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Z dniem zakończenia świadczenia Usługi Usługobiorca traci dostęp do Konta użytkownika oraz treści, do których miał dostęp za pośrednictwem Aplikacji FlotisManager.

§ 8 Odpowiedzialność i prawa Usługodawcy

 1. Neptis deklaruje najwyższą jakość świadczonych usług, gwarantuje profesjonalizm, rzetelność i wiarygodność we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Neptis jako podmiot z wieloletnim doświadczenie na rynku dołoży wszelkich starań, aby Usługa monitoringu GPS świadczona była na najwyższym poziomie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności:

 1. w przypadku błędnego montażu Lokalizatora GPS w pojeździe,

 2. za brak dostępu do Usługi wynikający z przyczyn od niego niezależnych,

 3. za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi będących następstwem w szczególności:

 1. siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec;

 2. nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie między innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych);

 3. utraty przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Neptis (działanie osób trzecich);

 4. błędnego logowania Usługobiorcy;

 5. prowadzonych stosowanie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych;

 6. korzystania przez Usługobiorców z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

 7. braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Neptis nie ponosi odpowiedzialności,

 1. w przypadku zaniedbania przez Usługobiorcę obowiązkowi zapewnienia unikalności i bezpieczeństwa hasła dostępowego w sposób uniemożliwiający jego pozyskanie przez osoby trzecie. W takim przypadku Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, również względem osób trzecich za wykorzystanie danych pochodzących z systemu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem,

 2. wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z Usługi,

 3. za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu.

 1. Odpowiedzialność Neptis dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, powstałej na zasadzie winy umyślnej, nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści i ograniczona jest do wysokości poniesionej wpłaty.

 2. Neptis gwarantuje sprawność Konta użytkownika na poziomie 95% liczonym w okresie miesiąca kalendarzowego.

 3. W przypadku niewywiązania się bądź nienależytego wywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem sytuacji, za które Neptis nie ponosi odpowiedzialności, na pisemny wniosek Usługobiorcy Neptis może przyznać odszkodowanie.

 4. Całkowita wartość odszkodowań, roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi nie może przekroczyć wartości rocznej opłaty za świadczoną Usługę.

 5. Usługobiorca nie może bez pisemnej zgody Neptis dokonywać potrącenia ewentualnych swoich wierzytelności wobec Neptis z bieżących należności Neptis.

 6. W ramach świadczonej Usługi Neptis jest uprawniony do pobierania, gromadzenia i dysponowania, w tym udostępniania, danych zebranych w oparciu o system teleinformatyczny Neptis, zgodnie z dodatkowymi funkcjami lokalizatorów GPS nie stanowiącymi przedmiotu Usługi z zastrzeżeniem, iż w ramach powyższych czynności nie będzie następowała identyfikacja Usługobiorcy i podmiotu generującego dane.

§ 9 Prace konserwacyjne

 1. Neptis zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Usługi.

 2. Usługobiorcy będą informowani z wyprzedzeniem o terminach wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywanym czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości publikowanych na Koncie użytkownika.

 3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Neptis zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 10 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z korzystania z Usługi

 1. W okresie świadczenia Usługi Usługobiorca bez zgody Neptis nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z korzystania z Usługi.

 2. Za czynności związane z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z korzystania z Usługi z Usługobiorcy na inny podmiot, Neptis ma prawo obciążyć Usługobiorcę opłatą administracyjną zgodną z aktualnym cennikiem dostępnym w Serwisie.

 3. Neptis zastrzega sobie prawo do wykonywania zobowiązań związanych ze świadczeniem Usługi, w całości lub w części, na zasadzie podwykonawstwa.

§ 11 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać w formie elektronicznej na zasadach opisanych w Serwisie w zakładce WSPARCIE.

 2. Reklamacje niezawierające informacji wskazanych w pkt. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Neptis poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

 5. O rozpatrzeniu reklamacji Dział Reklamacji poinformuje Usługobiorcę w piśmie zawierających stanowisko Neptis w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.

 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za Usługę, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy po uprzednim podpisaniu wymaganych prawem dokumentów finansowo-księgowych.

 7. Jeżeli Neptis uzna reklamację Usługi za uzasadnioną, Usługa zostanie bezpłatnie przedłużona o okres w jakim nie działała poprawnie.

 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca ma prawo wnieść pisemne odwołanie do Działu Reklamacji na adres bok@flotis.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania od Neptis informacji o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wniesienie odwołania nie wpływa na obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty.

§ 12 Dane osobowe i poufność danych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul. Perkuna 25. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Neptis za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod adres odo@neptis.pl.

 2. Zasady na jakich przetwarzane są dane osobowe określa Polityka Prywatności Flotis (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

 3. W sytuacji, w której Usługobiorca korzystając z Usługi przetwarza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Neptis dane osobowe osób trzecich, powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych, dostępny w Koncie użytkownika.

 4. Neptis zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 5. Neptis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą staranność, w zakresie przestrzegania tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usługi oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi, których dotyczą.

 6. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Neptis, jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Neptis.

 7. Neptis zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

§ 13 Zmiany i dostęp do Regulaminu

 1. Neptis ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

 3. Neptis poinformuje Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu określając datę jego wejścia w życie oraz wskazując zakres zmian Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakupowym nie później niż w terminie 7 dni przed określoną w zawiadomieniu datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

 4. Usługobiorca akceptuje fakt, że zmiany Regulaminu niezwiązane bezpośrednio z zakresem świadczonej Usługi nie stanowią podstaw do przedterminowego zrezygnowania z korzystania z Usługi.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.

 2. Świadczenie Usługi na zasadach opisanych w Regulaminie podlega prawu polskiemu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. W sytuacji stwierdzenia nieważności części Regulaminu Neptis dokona jego aktualizacji, o czym poinformuje Usługobiorców.

 5. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Neptis.

 

 

Załącznik nr 1.

Usługa Flotis – Polityka Prywatności

Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane osobowe. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że czujemy się za nie odpowiedzialni i szanujemy Twoją prywatność, dlatego dokładamy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo. Czytając poniższy tekst poznasz zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy świadczenia Usługi Flotis. Pojęcia używane w Polityce będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie usługi.

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ulicy Perkuna 25 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87-720.

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna kierowana pod adres e-mail odo@neptis.pl. Możesz jednak również kontaktować się listownie na adres spółki, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazałeś wypełniając formularz zakupowy, tj. imię i nazwisko, nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej, adres, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail. W zależności od wybranej metody płatności możemy przetwarzać również informacje o numerze Twojego rachunku bankowego.

W związku z charakterem naszej Usługi przetwarzamy dane dotyczące geolokalizacji Lokalizatorów GPS. Na podstawie sposobu jazdy, za przejechanie poszczególnych tras wystawiana jest ocena stylu jazdy, która będzie przypisywana do danego Lokalizatora.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe?

Zebrane dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) mogą być wykorzystane w celu należytej realizacji usługi. W przypadku utraty dostępu do konta mogą służyć weryfikacji tożsamości Usługobiorcy. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia stosownej zgody dane mogą być użyte w związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi (np. wysyłką Newslettera).

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi Flotis. Świadczenie przez nas usług jest nierozerwalnie związane z przetwarzaniem danych osobowych i bez wykonywania tych działań nie bylibyśmy w stanie zrealizować na Twoją rzecz naszych usług;

 • prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszej działalności przy pomocy środków komunikacji elektronicznej np. wiadomość SMS lub e-mail, Tego typu działania będziemy wykonywać wyłącznie w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę;

 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przez nasz prawnie uzasadniony interes należy rozumieć: zapewnienie obsługi usług płatniczych, przeprowadzanie badania poziomu satysfakcji klientów, ewentualne ustalenie, dochodzenie i egzekucję roszczeń lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego systemu teleinformatycznego, analizy finansowej Administratora, prowadzenie działań o charakterze marketingowym, udzielanie odpowiedzi na zapytania i wiadomości Usługobiorców, prowadzenie statystyk oraz dokonywanie badań analitycznych i testów w celu lepszego doboru usług do potrzeb Usługobiorców czy optymalizacji procesów, dokonywanie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań Usługobiorców, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania;

 • w przypadku niezbędności przetwarzania danych do wykonania Usługi, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń związanych z przedmiotem umowy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

 • w przypadku, gdy postawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania tego interesu.

Czy udostępniamy komuś dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, obsłudze prawnej, obsłudze księgowej, obsłudze klienta itp. przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie stosownych umów i jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami. Od naszych partnerów wymagamy zachowania poufności oraz zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania lub firmom audytorskim. Dodatkowo innymi administratorami Twoich danych mogę stać się też w pewnym zakresie inne podmioty, np. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), działalność pocztową lub kurierską.

Przekazywanie danych poza EOG

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jedyny wyjątek stanowi nasza współpraca z usługodawcami działającymi pod marką Google. W związku z tą współpracą. możemy udostępnić dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. dane eksploatacyjne) w celach marketingowych. Google daje gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancja ta wynika w szczególności ze zobowiązania do stosowania tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując do nas zapytanie na adres e-mail: odo@neptis.pl.

Czy podejmujemy decyzje automatycznie?

Niektóre nasze usługi wymagają wykorzystania technik zautomatyzowanego przetwarzania danych. Techniki te są wykorzystywane przede wszystkim przy ocenie stylu jazdy kierowcy, która przypisywana jest do tras pokonywanych pojazdem z zamontowanym konkretnym Lokalizatorem GPS. Ocena stylu jazdy ma jedynie charakter informacyjny i służyć może prowadzeniu analiz przez Usługobiorców, nie przez nas w żaden sposób wykorzystywana.

Jakie prawa Ci przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;

 • prawo do sprostowania danych;

 • prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

 • prawo do przeniesienia danych osobowych;

 • prawo do wycofania zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres odo@neptis.pl. Jeśli wyślesz do nas wniosek o skorzystanie z któregoś z wymienionych praw z adresu e-mail innego niż ten, na który zarejestrowano Konto, możemy żądać dodatkowych informacji pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

Jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe narusza obowiązujące przepisy, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl