Zadzwoń: 798 30 60 90
Zadzwoń: 798 30 60 90
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin usługi Flotis dla pozostałych taryf

Regulamin świadczenia usługi monitoringu pojazdów

CZĘŚĆ PIERWSZA POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez NEPTIS Usług świadczonych w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów. 2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. NEPTIS nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 4. NEPTIS świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 5.Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług. 6. Umowa o świadczenie usług monitoringu pojazdów zawrzeć z NEPTIS mogą jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z 2004 r. z późn. zm.), a usługa realizowana jest wyłącznie dla celów związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1) NEPTIS – Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Perkuna 25 w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, Regon 300942514, o kapitale zakładowym w wysokości 100. 000,00 złotych, świadcząca Usługi zgodnie z wymogami prawa.

2) Usługobiorca– podmiot korzystający z Usług NEPTIS, który jest stroną Umowy o świadczenie usług monitoringu pojazdów i jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 KC, dokonujący z NEPTIS czynności prawnej bezpośrednio związanej z jego działalnością gospodarczą.

3) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zmianami).

4) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

5)System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6)Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.

7) Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez NEPTIS na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin na podstawie Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów.

8) Regulamin - niniejszy regulamin.

9) Umowa – umowa o świadczenie usługi monitoringu pojazdów, na podstawie której NEPTIS zobowiązuje się do świadczenia usługi monitoringu pojazdów zgodnie z Regulaminem, a Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych Regulaminem.

10) Cennik - wykaz usług oraz ich zakresu wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania, stanowiący Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

11) Rachunek za usługę – faktura VAT, na podstawie której Usługobiorca uiszcza opłaty za usługi.

12) Urządzenie monitorujące – urządzenie monitorujące posiadające certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami wydany przez uprawniony organ, nabyte na podstawie Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów.

13) Terminal – urządzenie monitorujące Yanosik-R / Flotis SMART / FLOTIS OBD / Yanosik GT / Yanosik GTR / Flotis SMART Compact.

14) Rozporządzenie 2016/679 lub RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);

15) administrator danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

16) dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

17) przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§3 Poufność danych

1. NEPTIS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.

2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez NEPTIS jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego NEPTIS lub strony w Umowie o świadczenie usługi monitoringu postanowiły inaczej.

3. NEPTIS zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

4. W ramach świadczonych usług NEPTIS jest uprawniony do pobierania, gromadzenia i dysponowania, w tym sprzedaży, danych zebranych z urządzeń monitorujących w oparciu o system teleinformatyczny NEPTIS, zgodnie z dodatkowymi funkcjami urządzeń monitorujących nie stanowiącymi treści usługi, a opisanymi w Załączniku numer 2 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem iż w ramach powyższych czynności nie będzie następowała identyfikacja podmiotu generującego dane.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Perkuna 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87-720,

2. W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mail wysyłaną pod adres: [email protected].

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych: ◦ związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usług monitoringu pojazdów, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Usługobiorcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO); ◦ zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ◦ ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ◦ marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Usługobiorcę odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); ◦ statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Usługobiorcy, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usługi, analizy finansowej Administratora, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ◦ przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: a) imię i nazwisko b) nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej c) PESEL d) adres e) adres korespondencyjny f) adres e-mail g) numer telefonu h) dane pracowników i współpracowników Usługobiorcy uprawnionych do kontaktu w ramach Umowy

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: ◦ obowiązywania Umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; ◦ niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; ◦ w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej; ◦ w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; ◦ w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

6. Neptis S.A. korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie: a) obsługi prawnej; b) obsługi informatycznej; c) obsługi reklamowej i marketingowej; d) utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej; e) wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.

7. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Administrator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

§ 5 Newsletter

1. Administratorem danych osobowych jest NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Perkuna 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87- 720,

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi „Newsletter”, w związku z którą Neptis S.A., na podstawie odpowiedniej zgody, pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”.

4. Każda osoba, która przekazała Administratorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane Usługobiorcy w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

CZĘŚĆ DRUGA

Rodzaje i zakres świadczonych Usług objętych Regulaminem

§4 Rodzaje i zakres świadczonych Usług

1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do Usług określonych w Cenniku i obejmuje w szczególności następujące usługi: a) udostępnienie aplikacji monitoringu pojazdów, b) aktywację monitoringu pojazdów, c) transmisję danych, d) usługę monitoringu pojazdów obejmującą automatyczne monitorowanie sygnałów z urządzeń monitorujących i udostępnianie ich w formie elektronicznej w postaci zbiorczych danych tabelarycznych oraz punktów naniesionych na mapę w formie elektronicznej dostępnych poprzez zalogowanie się z użyciem otrzymanego od NEPTIS loginu oraz hasła dostępowego na stronie www pod adresem www.flotis.pl , e) zwiększenie funkcjonalności aplikacji monitoringu w ramach dodatkowych pakietów, których rodzaje i zakres są określone w Cenniku, stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, f)aktywację oraz dezaktywację dodatkowych pakietów.

2. W ramach Umowy NEPTIS świadczy usługi w szczególności w określonym poniżej zakresie: a) umożliwienia Usługobiorcy dostępu do panelu klienta flotowego w ramach aplikacji zlokalizowanej pod adresem www.flotis.pl (dopuszcza się zmianę adresu sieciowego po wcześniejszym poinformowaniu Usługobiorcy). W przypadku nabycia przez klienta pakietów zwiększających funkcjonalność aplikacji monitoringu pojazdów tylko dla niektórych urządzeń monitorujących nabytych przez Usługobiorcę NEPTIS może udostępnić odrębnie panele klienta flotowego dla urządzeń monitorujących korzystających z pakietów dodatkowych oraz dla urządzeń monitorujących z nich nie korzystających, b) przekazania dostępu do konta klienckiego nastąpi po otrzymaniu przez NEPTIS podpisanego egzemplarza Umowy i polega na przekazaniu loginu oraz hasła dostępowego, c) archiwizacji danych geopozycjonujących urządzeń monitorujących przez okres minimum jednego miesiąca od dnia ich pozyskania z urządzeń monitorujących pozostających w dyspozycji Usługobiorcy.

3. NEPTIS oświadcza, iż świadczenie usług następuje w zakresie własnego systemu teleinformatycznego, jednakże z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych osób trzecich, posiadających stosowne uprawnienia w tym zakresie, na podstawie zawartych z nimi umów.

CZĘŚĆ TRZECIA

Warunki świadczenia usług

§5 Zasady ogólne świadczenia Usług

1. NEPTIS świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku bądź indywidualnej ofercie, jeżeli taka została złożona Usługobiorcy.

2. NEPTIS będzie rozszerzał zakres świadczonych usług w miarę powstawania nowych możliwości technicznych.

3. NEPTIS może rozszerzać zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu.

§6 Warunki techniczne, zagrożenia

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się NEPTIS są następujące: a) urządzenie monitorujące o numerze seryjnym wskazanym w Umowie podłączone do zasilania w pojeździe będącym przedmiotem monitoringu, b) połączenie z siecią Internet, c) przeglądarka stron WWW -  Mozilla Firefox 37, Google Chrome 42 lub nowsze ich wersje, d) JRE 6 - Java SE Runtime Environment – darmowe oprogramowanie wspomagające prezentację danych na mapach cyfrowych.

2. NEPTIS zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze szczególnym zagrożeniami, które określone zostały w Załączniku numer 2 do Regulaminu, który zawiera jednocześnie informacje o funkcji i celu oprogramowania dodatkowego lub danych nie stanowiących treści Usługi.

§7 Dostęp do usług

1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi po zawarciu Umowy, w dacie rozpoczęcia świadczenia Usług przez NEPTIS, o którym mowa w § 14.

2. NEPTIS zabezpiecza dostęp do Usług poprzez wprowadzenie loginu oraz hasła dostępu, które przekazywane są Usługobiorcy po otrzymaniu podpisanego egzemplarza Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku jej braku w formie pisemnej listem skierowanym na adres siedziby Usługobiorcy.

3. NEPTIS zaleca zmianę hasła dostępu na unikalne, jednakże NEPTIS nie przechowuje haseł w wersji niezakodowanej i nie ma możliwości odzyskania hasła dostępu wprowadzonego do systemu. W przypadku utraty hasła dostępu NEPTIS na pisemny wniosek Usługobiorcy przekaże w formie pisemnej nowe hasło dostępu obowiązujące w miejsce utraconego.

4. Wszelkie informacje o Usługach oraz hasłach dostępu przekazywane będą wyłącznie osobie uprawnionej do reprezentacji Usługobiorcy.

§8 Prace konserwacyjne

1. NEPTIS zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Usług przez Usługobiorców.

2. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie www.flotis.pl przed rozpoczęciem prac.

3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego NEPTIS zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 9 Opłaty

1. NEPTIS świadczy Usługi odpłatnie, chyba że w Cenniku wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług.

2. Opłaty za Usługi świadczone Usługobiorcom, taryfy oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Cenniku. NEPTIS zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych, dodatkowych sposobów informowania Usługobiorców o sposobach naliczania opłat.

3. NEPTIS zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów.

4. NEPTIS zawiadamia Usługobiorców o zmianie opłat lub zasad ich naliczania przez ogłoszenie na stronie www.flotis.pl, przed wprowadzeniem tych zmian z określeniem daty wejścia w życie zmienionego Cennika.

5. Zmiany dotyczące opłat za Usługi będą obowiązywać aktualnych Usługobiorców po upływie ich okresu rozliczeniowego. Pozostałe zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie Cennika.

6. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia, ani zmiany.

7. Wszelkie opłaty zamieszczone w Cenniku wyrażone są w złotych polskich.

8. Usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

9. Usługobiorca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za Usługi w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku, Umowie oraz niniejszym Regulaminie.

10.Usługobiorca upoważnia NEPTIS do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 10 Zasady naliczania opłat

1. W ramach Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów Usługobiorca może wybrać jedną z taryf określonych w Cenniku.

2. Opłata za Usługę w Taryfie podstawowej jest pobierana z góry co miesiąc w odniesieniu do każdego z nabytych urządzeń monitorujących.

3. Opłata za Usługę w Taryfie złotówkowej jest pobierana z góry za cały okres trwania umowy w odniesieniu do każdego z urządzeń monitorujących, a w po upływie tego okresu, w sytuacji przekształcenia w umowę na czas nieoznaczony, opłata naliczana będzie jak w Taryfie podstawowej.

4. Opłata za pakiet dodatkowy PREMIUM zwiększający funkcjonalność Usługi jest pobierana z góry co miesiąc.

§ 11 Rachunki za Usługi

1. Opłaty za Usługi należne zgodnie z tytułu świadczenia usługi monitoringu pojazdów, naliczone zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone są w Rachunku za Usługę stanowiącym fakturę VAT wystawianą przez NEPTIS w okresach rozliczeniowych nie krótszych niż miesiąc.

2. NEPTIS jest zobowiązany określić w Rachunku za Usługę okres rozliczeniowy, za który wystawiony został rachunek.

3. Rachunek za Usługę przesyłany jest na adres Usługobiorcy pocztą lub udostępniony w inny, ustalony z Usługobiorcą, sposób.

4. NEPTIS zastrzega sobie prawo obciążenia rachunku Usługobiorcy opłatami za Usługi nieuwzględnionymi w Rachunkach za poprzednie okresy rozliczeniowe.

§ 12 Sposób płatności

1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty należności określonej w Rachunku za Usługę w terminie podanym na Rachunku za Usługę i na wskazany w nim rachunek bankowy NEPTIS.

2. Za dzień zapłaty rachunku za usługę uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy NEPTIS lub wpłaty należności do kasy NEPTIS.

3. W razie zwłoki z zapłatą którejkolwiek płatności, Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz NEPTIS odsetki ustawowe za czas opóźnienia poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności rachunku za usługę.

4. W przypadku, gdy opłaty zostały uiszczone częściowo, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do zapłaty.

5. Uiszczone przez Usługobiorcę opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec NEPTIS. Dokonane wpłaty zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie.

§13 Treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

CZĘŚĆ CZWARTA

Warunki zawierania umów i rozpoczęcia świadczenia Usług oraz rozwiązywania umów

§14 Rozpoczęcie świadczenia usług

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług jest zawarcie Umowy.

2. NEPTIS zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni liczonych od daty przekazania Usługobiorcy urządzeń monitorujących lub podpisania umowy, w zależności która data jest późniejsza.

3. NEPTIS umożliwia warunkowe aktywowanie usługi na okres 7 dni, na podstawie dostarczonego skanu podpisanej umowy bądź załącznika do umowy. W przeciągu 7 dni od daty aktywacji USŁUGOBIORCA jest zobowiązany do dostarczenia oryginału umowy bądź załącznika do umowy. W przeciwnym wypadku aktywowana usługa zostanie wyłączona do momentu dostarczenia wymaganych dokumentów.

§ 15 Zawarcie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta z osobą, będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która poda aktualne dane niezbędne do zawarcia umowy oraz okaże aktualne oryginały lub poświadczone kopie dokumentów wymaganych przez NEPTIS, w szczególności dokumentów firmowych w tym zaświadczenia o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej, numeru REGON oraz aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Usługobiorca oświadcza, że korzystać będzie z usługi jedynie dla celów bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

2. W imieniu NEPTIS Umowę zawiera osoba uprawniona do reprezentacji NEPTIS lub legitymująca się pełnomocnictwem, obejmującym powyższy zakres, udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentacji NEPTIS.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez podmiot reprezentujący przedsiębiorcę, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, warunkiem zawarcia Umowy jest okazanie oryginału lub poświadczonej kopii dokumentów potwierdzających jego umocowanie do działania w powyższym zakresie.

4. Umowa o świadczenie usługi monitoringu pojazdów może dotyczyć jednej z taryf określonych w Cenniku oraz Regulaminie, niezależnie od ilości zakupionych przy jej zawarciu urządzeń monitorujących. W przypadku zakupu urządzeń w ramach różnych taryf z Usługobiorcą zawarte zostaną odrębne Umowy dotyczące poszczególnych taryf.

§ 16 Czas trwania Umowy

1. Umowa o świadczenie usługi monitoringu pojazdów odnosząca się do Taryfy podstawowej zawierana jest na czas nieokreślony.

2. Umowa o świadczenie usługi monitoringu pojazdów odnosząca się do Taryfy złotówkowej , Specjalnej oraz taryfy Compact Plus zawierana jest na czas określony 12 miesięcy liczony od daty przekazania urządzenia monitorującego, a po jego upływie przekształca się w Umowę zawartą na czas nieoznaczony.

3. Usługobiorca w terminie 30 dni przed datą przekształcenia Umowy zawartej na czas określony w umowę zawartą na czas nieokreślony może zrezygnować z dalszego świadczenia Usług, przesyłając NEPTIS oświadczenie o braku zamiaru kontynuacji Umowy złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Aktywacja pakietów dodatkowych następuje na czas nieokreślony, na zasadach i warunkach wskazanych w odniesieniu do poszczególnych pakietów dodatkowych w Cenniku.

§ 17 Przyczyny odmowy, odstąpienie od Umowy

1. NEPTIS ma prawo odmówić zawarcia Umowy lub odstąpić od Umowy w terminie siedmiu dni od jej podpisania w przypadku, gdy Usługobiorca: a) odmawia okazania lub umożliwienia skopiowania dokumentów wymienionych w § 15 lub gdy okazane dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności, b) poda błędne lub nieaktualne dane wymagane przy zawarciu Umowy, c) nie przedstawi urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych, jeśli NEPTIS takiego potwierdzenia zażąda, d) jego poprzednia umowa z NEPTIS została rozwiązana z powodu braku terminowego regulowania płatności bądź innego naruszenia postanowień regulaminu, e) nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z innej umowy zawartej z NEPTIS. f) lub jego kondycja finansowa budzą zastrzeżenia działu kontroli NEPTIS.

2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku braku rozpoczęcia świadczenia Usług stanowiących przedmiot Umowy w terminie określonym w §14.

§18 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy

1. W terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy Usługobiorca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów, z zastrzeżeniem §21 niniejszego Regulaminu.

2. NEPTIS może powierzyć bez uzyskania zgody Usługobiorcy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części – na zasadzie podwykonawstwa. Za działania podwykonawcy NEPTIS ponosi odpowiedzialność jak za własne.

§19 Zmiana danych

1. Usługobiorca jest zobowiązany poinformować NEPTIS na piśmie lub faxem skierowanym do Działu Obsługi Klienta NEPTIS o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych w Umowie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w Umowie NEPTIS może wezwać Usługobiorcę do przedstawienia oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów określonych w §15, które Usługobiorca obowiązany jest przedstawić.

3. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Usługobiorcę może stanowić dla NEPTIS podstawę do zawieszenia świadczenia Usług.

4. NEPTIS nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Usługobiorcy skutki wynikające z braku posiadania aktualnych danych.

§20 Zmiana zakresu świadczonych Usług

1. Usługobiorca może dokonywać zmiany zakresu świadczonych na podstawie Umowy Usług.

2. Zmiana zakresu świadczonych na podstawie Umowy Usług następuje na wniosek Usługobiorcy zgłoszony w Dziale Obsługi Klienta NEPTIS faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w formie pisemnej w zależności od rodzaju wnioskowanej zmiany.

3. Lista dostępnych zmian dokonywanych na podstawie zgłoszenia faxem, w formie elektronicznej oraz zmian wymagających zgłoszenia w formie pisemnej dostępna jest w Dziale Obsługi Klienta NEPTIS.

4. Zmiana zakresu Usług w związku z nabyciem nowych urządzeń monitorujących, aktywacji nowych pakietów dodatkowych bądź dezaktywacji dotychczasowych pakietów dodatkowych nie wymaga zmiany Umowy.

5.W powyższych przypadkach Usługobiorca upoważnia NEPTIS do sporządzenia kolejnego załącznika do umowy wskazującego numery seryjne nowych urządzeń monitorujących bądź urządzeń, dla których Usługobiorca aktywował nowe pakiety dodatkowe lub dezaktywował dotychczasowe pakiety dodatkowe. Usługobiorca każdorazowo otrzyma załącznik tym samym potwierdzając jego akceptację bez zastrzeżeń. W przypadku nabycia nowych urządzeń monitorujących Usługobiorca otrzyma załącznik wraz z przekazywanymi urządzeniami.

6. Rozpoczęcie świadczenia nowych Usług następuje w dacie zgłoszenia wniosku, o którym mowa pkt. 2 powyżej, a w przypadku zmiany zakresu świadczenia usług w związku nabyciem nowych urządzeń monitorujących w terminie określonym w §14 pkt.2 niniejszego Regulaminu.

§21 Zmiana użytkownika urządzenia monitorującego

1. Usługobiorca może udostępnić korzystanie z usługi monitoringu pojazdów osobom trzecim (zarówno fizycznym, jak i prawnym) poprzez udostępnienie lub sprzedaż urządzenia monitorującego.

2. Udostępnienie korzystania z usługi monitoringu pojazdów wymaga każdorazowo zgody NEPTIS wyrażonej w formie pisemnej na wniosek Usługobiorcy zawierający informację o zamiarze udostępnienia korzystania z usługi monitoringu pojazdów osobie trzeciej, oznaczenie tej osoby oraz warunki, na jakich udostępnienie to ma nastąpić. NEPTIS zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na udostępnienie korzystania z usługi na określonych przez Usługobiorcę warunkach lub wskazanemu podmiotowi.

3. Udostępnienie korzystania z usługi monitoringu pojazdów osobom trzecim nie oznacza i nie może wiązać się z przeniesieniem praw i obowiązków Usługobiorcy powstałych w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów, w szczególności w zakresie ciążącego na Usługobiorcy obowiązku uiszczania opłat z tytułu świadczonych usług.

§22 Zawieszenie świadczenia Usług

1. NEPTIS ma prawo zawiesić świadczenie usługi monitoringu pojazdów wobec wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) powzięcia wiadomości przez NEPTIS, iż dane podane przez Usługobiorcę w Umowie są błędne bądź nieaktualne, b) niedopełnienia obowiązków określonych w §19, c) nieuregulowania przez Usługobiorcę zobowiązań wobec NEPTIS.

2. W sytuacji wystąpienia jednej z powyższych okoliczności NEPTIS w formie pisemnej wezwie Usługobiorcę do niezwłocznego usunięcia zaistniałych przeszkód w świadczeniu Usług ,wyznaczając ku temu stosowny termin w zależności od rodzaju naruszenia oraz informując jednocześnie o zawieszeniu świadczenia Usług. 3. W przypadku nieusunięcia przez Usługobiorcę przeszkód wskazanych w pkt. 1 w wyznaczonym terminie NEPTIS będzie uprawniony do rozwiązania Umowy stosownie do postanowień §23.

§23 Rozwiązanie Umowy

1. Dla umów zawieranych przed 1.08.2015r. Usługobiorca mają prawo rozwiązać Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Działu Obsługi Klienta. Sześciomiesięczny okres wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania pisma przez Dział Obsługi Klienta.

2. Dla umów zawieranych przed 1.08.2015r. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę zawartą na czas określony z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Działu Obsługi Klienta. Sześciomiesięczny okres wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania pisma przez Dział Obsługi Klienta. W przypadkach gdy czas trwania Umowy jest oznaczony, w razie wcześniejszego wypowiedzenia przez Usługobiorcę Umowy, NEPTIS może obciążyć go kosztami wynikającymi z tego tytułu.

3. Dla umów zawieranych po 1.08.2015r. Usługobiorca mają prawo rozwiązać Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Działu Obsługi Klienta. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania pisma przez Dział Obsługi Klienta.

4. Dla umów zawieranych po 1.08.2015r. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę zawartą na czas określony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Działu Obsługi Klienta. trzymiesięczny okres wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania pisma przez Dział Obsługi Klienta. W przypadkach gdy czas trwania Umowy jest oznaczony, w razie wcześniejszego wypowiedzenia przez Usługobiorcę Umowy, NEPTIS może obciążyć go karą umowną, której wysokość jest równoważna kwocie abonamentów, które zostałyby opłacone przy kontynuacji umowy zgodnie z pierwotnym okresem jej trwania.

5. NEPTIS ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usługi monitoringu pojazdów z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez pisemne oświadczenie przekazane na adres Usługobiorcy.

6. NEPTIS ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty w następujących przypadkach: a)zwłoki Usługobiorcy w zapłacie należności wynikających z rachunków za usługę, o których mowa w §11, za dwa pełne okresy płatności, b)stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu bądź Umowy, bądź przepisów prawa, c)podania błędnych lub nieaktualnych danych w Umowie i ich nieuzupełnienia we wskazanym przez NEPTIS terminie stosownie do treści §22, d)stwierdzenia, że Usługobiorca używa urządzenia bądź urządzeń monitorujących niezgodnie z Umową oraz Regulaminem, e)wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, f) przeniesienia praw i obowiązków Usługobiorcy wynikających z Umowy w związku z udostępnieniem korzystania z usługi monitoringu pojazdów lub w przypadku udostępnienia korzystania z usługi monitoringu pojazdów pomimo niewyrażenia zgody przez NEPTIS

7.Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez NEPTIS warunków Umowy.

8. Z dniem rozwiązania Umowy NEPTIS zaprzestaje świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług objętych rozwiązaną Umową.

9. W przypadku rozwiązania Umowy nie podlegają zwrotowi opłaty jednorazowe.

§24 Wygaśnięcie Umowy

1. Umowa wygasa wskutek: a) upływu czasu na jaki została zawarta Umowa na czas określony w przypadku złożenia oświadczenia o braku zamiaru kontynuacji Umowy w trybie §16, b) ogłoszenia upadłości Usługobiorcy lub postawienia go w stan likwidacji, c) śmierci Usługobiorcy.

2. W dacie stwierdzenia jednej z wyżej wymienionych przesłanek NEPTIS zaprzestanie świadczenia Usług wynikających z Umowy.

CZĘŚĆ PIĄTA

Odpowiedzialność

§ 25 Odpowiedzialność

1. NEPTIS ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy, wyłącznie na zasadzie winy umyślnej.

2. Odpowiedzialność NEPTIS dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, a nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści i ograniczona jest do 6-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

3. NEPTIS nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

4. NEPTIS nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi monitorowania będących następstwem w szczególności: a) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec, b) nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych), c) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), d) błędnego logowania Usługobiorcy, e) prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych, f)korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, g) braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, h) innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności.

5. NEPTIS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniedbania przez Usługobiorcę obowiązkowi zapewnienia unikalności i bezpieczeństwa hasła dostępowego w sposób uniemożliwiający jego pozyskanie przez osoby trzecie. W takim przypadku Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, również względem osób trzecich za wykorzystanie danych pochodzących z systemu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem.

6. NEPTIS nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z usługi monitoringu pojazdów w oparciu o postanowienia §21 niniejszego Regulaminu. NEPTIS nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usługi monitoringu pojazdów przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu.

7. W przypadku udostępnienia korzystania z Usługi w oparciu o postanowienia §21 niniejszego Regulaminu wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Usługobiorca. Osoby trzecie nie są uprawnione do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec NEPTIS.

8. W przypadku niewywiązania się bądź nienależytego wywiązania się z postanowień Umowy, z wyłączeniem sytuacji, za które NEPTIS nie ponosi odpowiedzialności, na pisemny wniosek Usługobiorcy NEPTIS przyznaje odszkodowanie: a) za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług oferowanych dla Usługobiorcy w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za Usługę, b) za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług dodatkowych nie objętych opłatą abonamentową, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za daną Usługę dodatkową, c) za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług wliczonych w opłatę abonamentową w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, dla numeru urządzenia monitorującego, którego dotyczy przerwa w świadczeniu Usług, bez względu na to ilu Usług przerwa dotyczy.

9. Wysokość odszkodowania z ust. 8 powyżej nie może przekroczyć 6-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

10. Usługobiorca nie może bez pisemnej zgody NEPTIS dokonywać potrącenia ewentualnych swych wierzytelności wobec NEPTIS z bieżących wierzytelności NEPTIS.

CZĘŚĆ SZÓSTA

Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 26 Reklamacje

1. Strony Umowy wyłączają prawo rękojmi za wady Usługi. W przypadku wykrycia wady Usługi, stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu Umowy.

2. Usługobiorca jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług. Neptis udziela 12-miesięcznej gwarancji na Urządzenia monitorujące sprzedane Usługobiorcy w ramach Umowy.

3. Reklamacje mogą być składane w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

4. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie w formie pisemnej listem skierowanym do Działu Reklamacji na następujący adres Neptis S.A., Dział Reklamacji ul. Perkuna 25, 60-650.

5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do NEPTIS listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Usługobiorcy, b) wskazanie numeru Umowy, c) określenie przedmiotu reklamacji, d) przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.

7. W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku za usługę Usługobiorca zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym na rachunku.

8. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

9. Reklamacje rozpatruje NEPTIS.

10. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.

11. O rozpatrzeniu reklamacji Dział Reklamacji poinformuje Usługobiorcę w piśmie zawierającym stanowisko NEPTIS w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.

12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Usługobiorcy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwestionowana kwota powinna być zapłacona w terminie 20 dni od daty rozpatrzenia reklamacji wskazanej w piśmie skierowanym do Usługobiorcy informującym o nieuznaniu wniesionej reklamacji.

13. W wypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca ma prawo wnieść pisemne odwołanie do Działu Reklamacji w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma informującego o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wniesienie odwołania nie wpływa na obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zgodnie z ust. 10 powyżej.

14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie ma Regulamin serwisu dla usługi monitoringu pojazdów, stanowiący Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.

CZĘŚĆ SIÓDMA

Postanowienia końcowe

§ 27 Zmiana Regulaminu

1. NEPTIS ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie WWW o następującym adresie www.flotis.pl .

2. NEPTIS poinformuje Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu, przesyłając im zawiadomienie o zmianie Regulaminu określające datę jego wejścia w życie oraz wskazując zakres zmian Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie bądź za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego po uruchomieniu aplikacji monitoringu pojazdów, nie później niż w terminie 7 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu określoną w zawiadomieniu.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Usługobiorcy o wypowiedzeniu Umowy winno zostać złożone w formie pisemnej i dotrzeć do NEPTIS najpóźniej w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

4. Jeżeli oświadczenie Usługobiorcy nie dotrze do NEPTIS w podanym powyżej terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

§28 Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez NEPTIS indywidualnych Umów dotyczących świadczenia Usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

§29 Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów, nagłówki

1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.

2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów podlegają prawu polskiemu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu bądź umów o świadczenie usługi monitoringu pojazdów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby NEPTIS.

 Załączniki do regulaminu:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl