Zadzwoń: 798 30 60 90
Zadzwoń: 798 30 60 90
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin świadczenia usługi Flotis

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Neptis usługi Flotis.

2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Neptis świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Neptis Neptis S.A. z siedzibą przy ulicy Perkuna 25 w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, Regon 300942514, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych.

Usługobiorca - każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednia ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Konto użytkownika - wydzielona tylko Usługobiorcy część serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.Flotis.pl, zawierająca unikalny zbiór danych zebranych przez Neptis podczas korzystania z usługi Flotis, do której dostęp zabezpieczony jest loginem i hasłem.

Lokalizator GPS – urządzenie Flotis z odbiornikiem GPS oraz preinstalowaną kartą SIM.

Gniazdo OBD Gniazdo diagnostyczne będące standardem obowiązujący w samochodach osobowych: sprzedawanych po 1 stycznia 1996 w USA, sprzedawanych po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej, sprzedawanych po 1 stycznia 2002 w Polsce, z silnikiem diesla sprzedawanych po 1 stycznia 2003 r.

Aplikacja FlotisManager – aplikacja mobilna do pobrania na smartfony służąca do bieżącego monitorowania pozycji Lokalizatora GPS. Dostępna na platformy Android i iOS.

Usługa Flotis – pakiet funkcjonalności opisany w punkcie §3.

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Neptis na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

Aktywacja usługi – data dodania przez Neptis Lokalizatora GPS do Konta Użytkownika.

Okres ważności – przedział czasowy na jaki została wykupiona Usługa.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Roaming – usługa monitorowania Lokalizatora GPS na terenie następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119);

Administrator danych osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

Dane osobowe wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§ 3 Przedmiot

1. Przedmiotem Usług świadczonych przez Nepits drogą elektroniczną jest zbieranie, gromadzenie i prezentacja danych o położeniu geograficznym Lokalizatora GPS.

2. Prezentacja danych o położeniu pojazdów dostępna na jest Koncie Użytkownika oraz w aplikacji mobilnej FlotisManager.

3. Neptis może modyfikować zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu, przy czym zakres Usług nie może być węższy od tego, oferowanego w dniu jej zakupu przez Usługobiorcę.

§ 4 Warunki techniczne i ewentualne zagrożenia

1. W celu korzystania usługi Flotis i współpracy z systemem teleinformatycznym Neptis należy spełnić co najmniej następujące wymagania:

podłączony do źródła zasilania i umiejscowiony zgodnie z instrukcją Lokalizator GPS,

przeglądarka stron WWW – Chrome lub Mozilla Firefox zaktualizowane do najnowszych wersji wraz z dostępem do internetu lub/i,

telefon lub tablet z zainstalowaną aplikacją FlotisManager i dostępem do internetu.

2. Neptis zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami, które określone zostały w Załączniku numer 1. do Regulaminu, który zawiera jednocześnie informacje o funkcji i celu oprogramowania dodatkowego lub danych niestanowiących treści Usługi.

§ 5 Uruchomienie Usługi i dostęp

Usługobiorca uzyskuje dostęp do usługi po:

zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu na stronie Flotis.pl i,

dokonaniu płatności za pomocą jednej z metod dostępnych na stronie sklepu Flotis.pl i,

podłączeniu Lokalizatora GPS do źródła zasilania zgodnie z załączoną instrukcją.

Neptis uruchamia usługę najpóźniej w kolejnym, najbliższym dniu roboczym, lecz nie wcześniej jak po spełnieniu przez Usługobiorcę warunków wskazanych w §4, Pkt. 1.

Login i hasło dostępowe wysyłane są na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zakupowym.

Usługobiorca zobowiązany jest zmienić hasło na własne podczas pierwszego logowania do Konta użytkownika oraz chronić je i nie udostępniać osobom trzecim.

W przypadku resetowania ustawionego hasła do Konta użytkownika nowe zostanie wysłane przez Neptis na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w formularzu zakupu.

Usługa roamingu może zostać uruchomiona tylko na Lokalizatorach GPS, które w momencie aktywacji znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP). W przeciwnym wypadku roaming aktywuje się dopiero po ponownym pojawieniu się Lokalizatora GPS na terenie RP.

W przypadku, kiedy wprowadzone przez Usługobiorcę do formularza zakupu na stronie Flotis.pl dane firmy okażą się nieprawidłowe Neptis zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z uruchomieniem Usługi do momentu dostarczenia przez Usługobiorcę dokumentów rejestrowych firmy.

§ 6 Zawarcie Umowy  

1. Złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności oznaczają przyjęcie oferty zawarcia umowy złożonej przez Neptis. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

2. Neptis zachowuje prawo do weryfikacji wiarygodności danych przekazanych przez Usługobiorcę w formularzu zakupowym i w przypadku wyniku negatywnego lub braku możliwości ich potwierdzenia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub zawieszenia/odmówienia świadczenia usługi.

3. Usługobiorca akceptując Regulamin wyraża jednocześnie zgodę na wyświetlanie na Koncie użytkownika i w aplikacji mobilnej FlotisManager treści reklamowych i informacji handlowych Neptis lub innych podmiotów współpracujących z Neptis.

§ 7 Czas trwania Umowy 

1. Umowa o świadczenie usługi Flotis zawierana jest na czas określony zgodny z okresem na jaki dokonana została płatność i liczony jest od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi przez Neptis.

2. Usługobiorca zostanie powiadomiony przez Neptis o kończącym się okresie Umowy najpóźniej na 7 dni przed jej wygaśnięciem.

3. Umowa nie zostanie przedłużona automatycznie.

§ 8 Rozwiązanie Umowy 

1. Neptis ma prawo rozwiązać Umowę i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty w następujących przypadkach:

podejrzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Umowy bądź przepisów prawa,

podania błędnych lub nieaktualnych danych w Umowie i ich nieuzupełnienia w terminie 7 dni od wezwania Neptis,

wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,

2. Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Neptis warunków Umowy.

3. Neptis gwarantuje sprawność Konta użytkownika na poziomie 95% liczony w okresie na jaki zawarta została Umowa.

5. Z dniem rozwiązania Umowy Neptis zaprzestaje świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług objętych rozwiązaną Umową.

6. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Usługobiorcy nie podlegają zwrotowi poniesione opłaty.

§ 9 Opłaty, zasady ich naliczania, rachunki. 

1. W ramach Umowy o świadczenie usługi Flotis Usługobiorca może wybrać jedną z dostępnych taryf.

2. Taryfy wraz z aktualnymi cenami dostępne są na stronie internetowej www.Flotis.pl

3. Opłata za Usługę pobierana jest z góry na wybrany przez Usługobiorcę okres w odniesieniu do każdego posiadanego Lokalizatora GPS.

4. Zmiany dotyczące opłat za usługi będą obowiązywać aktualnych Usługobiorców nie wcześniej jak po upływie 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji Lokalizatora w usłudze Flotis.

5. Zmiany cen usług nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia, ani zmiany.

6. Usługobiorca upoważnia Neptis do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy.

§ 10 Prace konserwacyjne 

1. Neptis zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z usług przez Usługobiorców.

2. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie www.Flotis.pl przed rozpoczęciem prac.

3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Neptis zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 11 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy 

1. W okresie obowiązywania Umowy Usługobiorca bez zgody Neptis nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usługi Flotis.

2. Neptis może powierzyć bez uzyskania zgody Usługobiorcy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części – na zasadzie podwykonawstwa.

3. Za czynności związane z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy z Usługobiorcy na inny podmiot, Neptis ma prawo obciążyć Usługobiorcę opłatą administracyjną zgodną z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.flotis.pl.

§ 12 Odpowiedzialność Neptis 

1. Neptis deklaruje najwyższą jakość świadczonych usług, gwarantuje profesjonalizm, rzetelność i wiarygodność we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Neptis jako podmiot z wieloletnim doświadczenie na rynku dołoży wszelkich starań, aby Usługa monitoringu GPS świadczona była na najwyższym poziomie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności:

w przypadku błędnego montażu Lokalizatora GPS w pojeździe.

wobec Usługobiorcy za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy, wyłącznie na zasadzie winy umyślnej,

za brak dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych,

za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi będących następstwem w szczególności:

siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,

nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie między innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych),

utraty przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Neptis (działanie osób trzecich),

błędnego logowania Usługobiorcy,

prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych,

korzystania przez Usługobiorców z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Neptis nie ponosi odpowiedzialności,

w przypadku zaniedbania przez Usługobiorcę obowiązkowi zapewnienia unikalności i bezpieczeństwa hasła dostępowego w sposób uniemożliwiający jego pozyskanie przez osoby trzecie. W takim przypadku Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, również względem osób trzecich za wykorzystanie danych pochodzących z systemu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem,

wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z usługi Flotis,

za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu.

2. Odpowiedzialność Neptis dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, a nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści i ograniczona jest do wysokości poniesionej wpłaty.

3. W przypadku niewywiązania się bądź nienależytego wywiązania się z postanowień Umowy, z wyłączeniem sytuacji, za które Neptis nie ponosi odpowiedzialności, na pisemny wniosek Usługobiorcy Neptis może przyznać odszkodowanie.

4. Całkowita wartość odszkodowań, roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy nie może przekroczyć wartości rocznej opłaty za świadczone usługi.

5. Usługobiorca nie może bez pisemnej zgody Neptis dokonywać potrącenia ewentualnych swych wierzytelności wobec Neptis z bieżących wierzytelności Neptis.

§ 13 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać w formie elektronicznej poprzez formularz RMA dostępny na stronie www.flotis.pl/RMA

2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Neptis poprawnie wypełnionego formularza RMA.

3. Reklamacje nie zawierające wymaganych w formularzu RMA danych nie będą rozpatrywane.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

5. O rozpatrzeniu reklamacji Dział Reklamacji poinformuje Usługobiorcę w piśmie zawierającym stanowisko Neptis w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy po uprzednim podpisaniu wymaganych prawem dokumentów finansowo-księgowych.

7. Jeżeli Neptis uzna reklamację Usługi za uzasadnioną, Usługa zostanie bezpłatnie przedłużona o okres w jakim nie działała poprawnie.

10. W wypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca ma prawo wnieść pisemne odwołanie do Działu Reklamacji na adres [email protected] w terminie 14 dni od daty otrzymania od Neptis informacji o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wniesienie odwołania nie wpływa na obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty.

11. Korespondencja prowadzona w formie e-mail jest wiążąca dla stron o ile prowadzona jest na następujące adresy e-mail:

Neptis: [email protected],
Usługobiorca: adres wskazany w formularzu zamówienia lub inny wiarygodnie wskazanych przez Usługobiorcę.

§ 14 Zmiana Regulaminu 

1. Neptis ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.Flotis.pl.

2. Neptis poinformuje Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu mających bezpośredni wpływ na świadczenie Usługi, przesyłając im zawiadomienie o zmianie Regulaminu określające datę jego wejścia w życie oraz wskazując zakres zmian Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji w Usłudze nie później niż w terminie 7 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu określoną w zawiadomieniu.

3. Usługobiorca akceptuje fakt, że zmiany w Regulaminie niezwiązane bezpośrednio ze świadczeniem Usługi nie stanowią podstaw do przedterminowego rozwiązania Umowy.

§15 Poufność danych 

1. Neptis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą staranność, w zakresie przestrzegania tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usług oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą.

2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Neptis, jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Neptis.

3. Neptis zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

4. W ramach świadczonych usług Neptis jest uprawniony do pobierania, gromadzenia i dysponowania, w tym udostępniania, danych zebranych z urządzeń w oparciu o system teleinformatyczny Neptis, zgodnie z dodatkowymi funkcjami lokalizatorów GPS nie stanowiącymi treści Usługi z zastrzeżeniem, iż w ramach powyższych czynności nie będzie następowała identyfikacja Usługobiorcy i podmiotu generującego dane.

5. Neptis zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych opisanych w pkt 4. przy zachowaniu identyfikacji podmiotu generującego dane wyłącznie na potrzeby kontaktów pomiędzy Neptis a Usługobiorcą.

§16 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Neptis.

2. W sprawie ochrony danych osobowych, Usługobiorca może skontaktować się z Neptis za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość
e-mail wysyłaną pod adres:
[email protected].

3. Dane osobowe Usługobiorcy i jego pracowników korzystających z Usługi przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:

związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usług monitoringu pojazdów, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Usługobiorcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);

zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Neptis, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Usługobiorcę odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Usługobiorcy,

optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usługi, analizy finansowej Neptis, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

imię i nazwisko,

nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej,

adres korespondencyjny,

adres e-mail,

numer telefonu,

dane pracowników i współpracowników Usługobiorcy uprawnionych do kontaktu w ramach Umowy,

dane geolokalizacyjne pochodzące z Lokalizatora GPS.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

obowiązywania Umowy zawartej z Neptis, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Neptis w związku z prowadzoną działalnością lub

obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Neptis, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Neptis zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

6. Neptis korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie:

obsługi prawnej,

obsługi informatycznej,

obsługi reklamowej i marketingowej,

utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej,

wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.

7. Neptis zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Neptis nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Usługobiorcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

§17 Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów, nagłówki 

1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.

2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Neptis.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl